Bezpečnostní výzkum

Využití nástrojů krizového řízení, rizikového inženýrství, systémového inženýrství a moderních technologií ke zvýšení ochrany před protiprávními činy na mezinárodních letištích v České republice

Dotační program
Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 - 2015

Poskytovatel dotace
Česká republika - Ministerstvo vnitra

V roce 2013 byla zahájena ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakulta dopravní, realizace projektu výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva vnitra ČR.
Projekt reaguje na aktuální bezpečnostní potřeby civilního letectví použitím moderních metod a technologií, řeší i kybernetickou bezpečnost, která nabývá na důležitosti vzhledem ke vzrůstající závislosti letišť na informačních systémech. Analýza všech bezpečnostních rizik umožní vyvinout soubor certifikovaných metodik pro přístup k problematice bezpečnosti na mezinárodních letištích v ČR.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a zlepšení ochrany mezinárodních letišť. V první fázi dojde k vytvoření kvalitních podmínek pro změnu vnímání bezpečnostních programů a pohotovostních plánů, které v současnosti vyhovují bezpečnostním standardům především po formální stránce. Cílem je vytvořit soubor metodik a doporučení, které do procesu vytváření těchto závazných dokumentů zavedou moderní nástroje systémové analýzy a rizikového inženýrství.
Součástí cíle je také analýza bezpečnosti informačních systémů používaných v letecké dopravě a odhalení přítomnosti hrozeb a rizik s tím souvisejících. Fyzické prolomení bezpečnosti již totiž není jediným způsobem pro ohrožení letecké dopravy a letišť obecně.

Výstup projektu
Výstupem projektu budou certifikované metodiky, odborná kniha, články ve sbornících i v odborných periodikách a specializované mapy s odborným obsahem.
Vzniklý model chování bezpečnostního systému letiště bude popisovat všechny aktéry bezpečnostních událostí a jejich činnosti. Výsledkem provedené analýzy bude vytvoření správného postupu pro vytváření pohotovostních plánů. Všechny praktické poznatky budou aplikovány na vytvoření návrhu centrálního bezpečnostního systému, jehož cílem je zrychlit a zefektivnit celý proces řešení bezpečnostní události. Jeho hlavním účelem je dát řídícímu pracovníkovi podpůrné instrukce k vyřešení dané situace.
Podrobná analýza informačních systémů navrhne praktická zlepšení bezpečnosti systémů a vhodné prvky ochrany zahrne do bezpečnostních programů a provozních plánů letišť.

Doba realizace projektu
duben 2013 – prosinec 2015
 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data