Kamerový a přístupový systém určený k zajištění prostoru demarcated area

Popis vybavení: Kamerový a přístupový systém určený k zajištění prostoru Demarcated area
V souvislosti se zavedením vymezeného bezpečnostního prostoru letiště, tzv. demarcated area, musí provozovatel letiště zajistit účinná bezpečnostní opatření nezbytná pro ochranu tohoto prostoru.

Předpokládané umístění: prostory letiště

Technická specifikace zařízení:
Zadavatel požaduje rozšíření stávajícího IP kamerového a VMS (video management systém) systému Axxon a přístupového systému o další místa. Zadavatel současně požaduje, aby rozšíření uvedených systémů bylo plně kompatibilní se současně používanými systémy provozovatele letiště, včetně plné integrace těchto systémů do řídící nadstavby C4. Požadavky na zajištění kompatibility vyplývají z technických specifikací níže.
Součástí dodávky systémů musí být všechny prvky např. IP kamery, záznamová zařízení, převodníky, switche, servery, čtečky, klientské stanice a další zařízení nezbytná k zajištění provozování a plné funkčnosti jednotlivých systémů. Požadavky na jednotlivé systémy jsou definovány následujícími minimálními technickými specifikacemi.


Výběr z technické specifikace zařízení:

Kamerový systém

 • jsou specifikována instalační místa pro instalaci nově dodaných kamer, pokud se na určeném instalačním místě nachází původní kamera, požaduje zadavatel její demontáž a likvidaci;
 • architektura nově dodaných prvků systému musí být identická se stávajícím VMS, který je typu klient – server a přístup klienta k serveru musí být realizován prostřednictvím samostatné aplikace, webového rozhraní a mobilní aplikace.; požadované rozšíření musí zachovat stávající funkci failover, předpokládané umístění serveru je v určené technologické místnosti s přímým napojením na páteřní prvky;
 • minimální požadavky na nově instalované IP kamery jsou stanoveny technickými specifikacemi.

Přístupový systém

 • rozšíření stávajícího přístupového systému s komunikačním rozhraním Wiegand a používajícího technologii bezkontaktních karet Mifare Desfire V2, o přístupová místa;
 • dodané rozšíření systému musí být kompletní, tj. musí zahrnovat všechny komponenty (čtečky, dveřní magnetické kontakty, dveřní zámky, kontroléry, sběrnice apod.), nezbytné pro zajištění plné funkcionality celého systému, včetně vytvoření nezbytných datových i napájecích tras;
 • ovládání rozšíření přístupového systému prostřednictvím tenkého klienta C4 s výstupem na definovaných pracovištích;
 • dodané rozšíření systému musí umět pracovat v režimu on-line i off-line, po obnovení komunikace musí dojít k automatické aktualizaci dat; systém musí být osazen funkcí umožňující automatickou změnu letního/zimního času;
 • dodané rozšíření systému musí být osazeno funkcí anti passback, a dále musí být osazen funkcí umožňující signalizaci stavu otevřených dveří, včetně funkcí pro konfigurování vstupů/výstupů;
 • komunikační protokoly dodaného rozšíření systému musí být TCP/IP pro komunikaci s řídícími moduly sběrnic a RS 485 a TCP/IP pro komunikaci s řídícími moduly dveří na sběrnici, systém musí dále umožňovat konfiguraci dveří osazených jednou i dvěma čtečkami a musí obsahovat podporu tzv. interlocků (vazeb) na úrovni řídící jednotky, včetně funkcí pro softwarovou integraci CCTV;
 • instalace nezbytného množství řídících modulů pro požadované rozšíření systému, umožňujících podporu 1, 2 až 6-ti čteček z jednoho místa;
 • označení nově instalovaných čteček, formát označení bude stanoven po dohodě se zadavatelem-číselné označení v kombinaci s písmenem /písmeny), veškeré příslušenství k čtečkám (nástěnné krabice, kontroléry) bude rovněž viditelně označeno číselným kódem pro jejich snadnou identifikaci;
 • rozšířením přístupového systému zachována modularita současného systému s možností jeho dalšího rozšiřování o další prvky;
 • licence, v případě časového omezení licencí je zadavatelem požadována délka platnosti všech licencí nejméně v časovém rozsahu rovnajícím se době poskytnuté záruky, veškeré detaily týkající se licenční politiky dodaného systému musí být řádně popsány v dodané dokumentaci;

Legislativa:
Provozovatel letiště zajišťuje ochranu civilního letectví před protiprávními činy v souladu s požadavky legislativy, zejména v souladu s Nařízením EU č. 300/2008; prováděcím Nařízení EU č. 1998/2015 a základní opatření zaslanými UCL.

Zdůvodnění:
Pořízení navrhovaného kamerového systému, doplněného o pokročilé video-analytické funkce, včetně instalace přístupového systému v definovaných objektech, umožní provozovateli letiště provádět účinný dohled nad vymezeným prostorem letiště v souladu s požadavky na ochranu civilního letectví před protiprávními činy.

Předpokládaná cena: 3 500 000,- Kč bez DPH

Dodavatelem zařízení se stala společnost TECHNISERV IT, spol. s r.o.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou podlimitní sektorové veřejné zakázky v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.
Zařízení bylo dodáno.

  

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data