Kolejové napojení

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení

Operační program
Operační program Doprava

Prioritní osa
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Poskytovatel dotace
Ministerstvo dopravy – Řídící orgán OP Doprava

Zprostředkující subjekt
Státní fond dopravní infrastruktury

Zdroj financování EU
Fond soudržnosti

Číslo projektu
CZ.1.01/3.1.00/13.0304

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravního napojení letiště a rozvojových zón v Mošnově vybudováním kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava v úseku ze Sedlnice do nově navrženého přestupního terminálu v prostoru navazujícím na letištní odbavovací halu a vytvoření podmínek pro koncepční etapovité využití předletištního prostoru.

Výstupy projektu
Výstupem projektu bude nová jednokolejná trať, která bude elektrifikována stejnosměrným systémem 3 kV a bude vybavena zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Součástí stavby jsou dále silniční nadjezd, zastřešený přestupní terminál, který bude propojen s odbavovací letištní halou přístupovým objektem (zakrytá tunelová chodba), sdělovací a zabezpečovací zařízení, přeložky stavbou dotčených inženýrských sítí - vodovod, kanalizace, plynovody. Současně budou řešeny překládky sdělovacích a energetických vedení.

Výsledky projektu
• implementace flexibilního systému veřejné dopravy, odpovídajícího požadavkům jeho uživatelů,
• podpora alternativního dopravního systému k silniční dopravě pro zajištění trvale udržitelného rozvoje,
• zajištění bezproblémové dostupnosti letiště v regionálních i nadregionálních vazbách,
• posílení pozice Letiště Leoše Janáčka Ostrava na trhu regionálních letišť a zajištění tak jeho dalšího rozvoje,
• podpora ekonomického rozvoje v okolí letiště (průmyslová zóna, logistická zóna a obchodní zóna).

Partner projektu
Letiště Ostrava, a.s.
 

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 580.952.420
Celková přiznaná dotace z OP Doprava 487.121.751
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 93.830.669

Doba realizace projektu
září 2013 – září 2015

Kontaktní osoba
Ing. Aleš Trnka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 984
fax: 595 622 427
e-mail: ales.trnka@kr-moravskoslezsky.cz
 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data