Přístupový systém

Popis vybavení: Přístupový systém - rozšíření

Provozovatel letiště používá původní přístupový systém, který byl pořízen a instalován v roce 2006. Pro zajištění ochrany vstupu a vjezdu do neveřejného a SRA prostoru letiště, je nezbytné tento systém rozšířit o technické prvky s vyšším zabezpečením, zajišťující vyšší ochranu proti současným bezpečnostním hrozbám. Jedná se o instalaci technických zařízení, jako jsou čtečky identifikačních karet, doplněné o možnost zadávat PIN kód nebo biometrické údaje a systém pro identifikaci vozidel vjíždějících do prostoru letiště.

Předpokládané umístění: Definované prostory letiště

Technická specifikace zařízení:

Modernizace a doplnění přístupového systému o další prvky zvyšující zabezpečení vstupu do definovaných prostorů letiště, včetně vyšší ochrany vstupu osob a vjezdu vozidel do kritických částí vyhrazeného bezpečnostního prostoru.

Přístupový systém musí splňovat minimálně tyto technické parametry::

  • systém musí pracovat s aktuálními čipovými kartami používanými provozovatelem letiště (Mifare)
  • definované čtečky identifikačních karet musí být doplněny a dodatečná technická zařízení umožňující autorizaci vstupující osoby (PIN kód nebo biometrické údaje)
  • přístupový systém musí umožňovat plnou autorizaci vozidel vjíždějících do neveřejného nebo SRA prostoru letiště, včetně autorizace osob ve vozidle
  • součástí dodávky musí být rovněž software, umožňující správu uvedeného systému, správa systému musí být možná v několika úrovních a s možností definování jednotlivých oprávnění např. běžný uživatel, supervizor, administrátor, apod.
  • navržený přístupový systém musí umožňovat rozšíření o další čtečky nebo obdobná technická zařízení, např. magnetické kontakty dveří, apod.
  • součástí dodaného přístupového systému musí být nezbytná technická zařízení umožňující plnou funkci tohoto systému (např. řídící server, kabeláže, apod.)
  • přístupový systém musí umět pracovat i v případě výpadku napájení el. proudem a to s minimálním omezením
  • součástí dodávky musí být zaškolení určeného počtu pracovníků provozovatele letiště
  • na dodaný systém, včetně analytického software, musí být poskytnuta plná záruka v délce 24 měsíců

Legislativa:
Kontrola oprávněnosti vstupu osob a vjezdu vozidel je upravena platnou legislativou v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, zejména nařízením EU č. 1998/2015; Rozhodnutím Komise (K) č. 8005; základními opatřeními zaslanými UCL a ustanoveními NBP).

Zdůvodnění:

Původní přístupový systém využívá čipových karet, jejichž ochrana už plně neodpovídá dnešním bezpečnostním standardům. Pro vyšší zabezpečení vstupu a vjezdu do neveřejného a vyhrazeného prostoru letiště hodlá provozovatel letiště rozšířit přístupový systém o instalaci dodatečných technických zařízení, zvyšujících ochranu vstupu a vjezdu do jednotlivých bezpečnostních prostorů letiště. Uvedená zjištění v této oblasti byla rovněž potvrzena analýzou rizik prováděné pracovníky ČVUT.

Navržená technická opatření také umožní snížit zatížení bezpečnostních pracovníků při provádění oprávněnosti kontrol vstupu a vjezdu do jednotlivých prostorů letiště a současně zvýší efektivitu těchto kontrol minimalizací chyb způsobených lidským faktorem.

Předpokládaná cena: 1 700 000,- Kč bez DPH

Dodavatelem zařízení se stala společnost TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou sektorové veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.
Zařízení bylo dodáno.
 

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data