Rentgenové zařízení pro kontrolu zavazadel v odletové hale

Popis vybavení: 2 ks  rentgenového zařízení
Předpokládané umístění: Odletová hala
Technická specifikace zařízení:
Rentgenové zařízení o velikosti inspekčního tunelu nejméně 59x40cm (avšak max. 60x50 cm), doplněné o válečkové dopravníky a konzolu operátora, dvojici LCD monitorů pro zobrazení obrazového výstupu a klávesnici. Rrentgenová zařízení musí být vybavena min. dvěma generátory rentgenového záření a umožňovat tak zobrazení typu dual-view.
Při současné detekci kabinového zavazadla musí rentgenové zařízení rovněž provádět detekci tekutin, aerosolů a gelů, minimálně ve standardu 3, typ C (dle ECAC). Zařízení musí ukládat min. 100 000 snímků zobrazených předmětů, přístup do menu zařízení musí být chráněn heslem a současně tento přístup musí být rozdělen do několika úrovní (operátor, supervizor, servis, apod.). Dodané zařízení musí pracovat v el. síti o napětí 230V.

Detekční parametry zařízení musí dále splňovat alespoň následující detekční a softwarové parametry:

 • standardní penetrace oceli musí dosahovat hodnoty alespoň 35 mm
 • drátová detekce každého zařízení musí dosahovat alespoň hodnot 39 AWG
 • součástí dodávky každého zařízení musí být samostatná konzola operátora, umožňující uchycení dvou monitorů nad sebou a uchycení klávesnice
 • dodané LCD monitory musí být určeny pro nepřetržitý provoz (režim H24), 19“-20“, obrazový poměr stran 5, odezva max. 5 ms, VESA úchyt, rozteč pixelů max. 0,65x0,65
 • zařízení musí disponovat systémem umožňujícím správu obrazů, včetně specifických funkcí, které umožňují nastavovat rozdílné režimy ukládání a třídění obrazových záznamů, vytvářet vlastní knihovny ukládaných obrazů, včetně jejich třídění do jednotlivých kategorií; pro výcvikové účely operátorů, musí být možné tyto obrazové záznamy ukládat na zvolená úložiště a přenosná USB zařízení. Obrazové záznamy musí být možné ukládat alespoň ve formátu jpg.
 • každé dodané zařízení musí disponovat funkcí umožňující rozlišení materiálové detekce (organické a anorganické materiály), funkcí pro plynulé zvětšení/zmenšení promítnutého obrazu, funkcí pro zvýraznění obrysů a hran, funkcí pro černobílé zobrazení, funkcí pro lepší rozpoznání předmětu uvnitř zavazadla, na základě atomového čísla prvků, funkcí pro negativní obraz, funkcí umožňující operátorovi zvolit obsah absorpce
 • software dodaného zařízení musí splňovat certifikaci ECAC pro EDS CB Standard C1 součástí dodávky každého jednotlivého zařízení musí být alespoň 15ks plastových stohovatelných přepravek certifikovaných pro detekci ve standardu EDS CB C1, včetně detekce tekutin
 • součástí dodávky každého jednotlivého zařízení musí být software pro projekci zakázaných předmětů v reálném zavazadle - TIP včetně možnosti jeho nastavování dle požadavků aktuálně účinné legislativy a zachování možnosti použití všech funkcí při vyhodnocování snímků operátorem
 • každé dodané zařízení musí obsahovat knihovnu nebezpečných předmětů a zavazadel systému TIP, v rozsahu stanoveném NBP, včetně funkcí pro správu těchto knihoven a funkcí pro nastavování parametrů tohoto systému
 • každé jednotlivé zařízení musí obsahovat funkci pro náhodné generování dodatečné kontroly, funkce musí umožňovat zaznamenání reakce operátora a toto musí být uloženo v paměti přístroje
 • dodaná zařízení musí být vybavena programovatelnými klávesami s možností volitelného výběru kombinací detekčních funkcí
 • součástí kompletní dodávky zařízení musí být 1ks stanice dodatečné kontroly, umožňující zobrazení kontrolovaných snímků pro jejich následnou nezávislou analýzu, a to ze dvou zařízení současně, stanice musí být dodána včetně dvou monitorů, ramen pro uchycení k re-check stolu a ovládacího pultu. Stanice musí umožňovat používání stejných zobrazovacích funkcí jako rentgenová zařízení.
 • součástí dodávky každého jednotlivého zařízení musí být vstupní válečkový dopravník o celkové délce 3m a výstupní válečkový dopravník o délce 3m.Výstupní válečkový dopravník musí být po celé délce osazen dělícím plastovým dílcem, rozdělujícím tento dopravník na dvě nezávislé dráhy. Plastový dílec musí být odnímatelný.
 • dodané zařízení musí být nové, součásti dodávky každého zařízení musí být prohlášení o shodě, návod k obsluze a protokol o provedené zkoušce (při uvedení každého zařízení do provozu), všechna dokumentace musí být dodána v českém jazyce (1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě)
 • součástí dodávky zařízení je vyškolení 4 osob na pozici supervizora/administrátora s oprávněním provádět školení dalších operátorů dodaných zařízení, a to v sídle zadavatele (kupujícího) v rámci stanovené lhůty k plnění (vyškolení osob musí být provedeno se zaměřením na zvládání pokročilejších servisních úkonů, zahrnujících např. provádění kalibrace zařízení, odstraňování poruch nevyžadujících plný servisní zásah, pokročilé nastavování určených detekčních hodnot a parametrů)

Zařízení musí být kompatibilní se zařízeními, která jsou v současnosti používána provozovatelem letiště - Heimann, a to z důvodu značné úspory finančních prostředků, ušetřených za pořízení kalibračních předmětů, specifických náhradních dílů a výcvik pracovníků.
Legislativa:
Zařízení musí splňovat požadavek na typové schválení SUJB.
Zdůvodnění: Zařízení jsou nezbytná pro provádění detekční kontroly kabinových zavazadel cestujících a předmětů, vnášených osobami jinými než cestující. V souladu s legislativními požadavky představují nabízená zařízení nezbytnou součást pracoviště pro provádění uvedených detekčních kontrol. Nezanedbatelným přínosem navržených zařízení je i zvýšení bezpečnostní úrovně a rychlosti odbavení cestujících.

Dodavatelem zařízení se stala společnost Servis Musil, s.r.o.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou sektorové veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Zařízení byla dodána.

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data