Rentgenové zařízení pro kontrolu zavazadel v třídírně zavazadel

Popis vybavení: 1 ks  rentgenového zařízení
Předpokládané umístění: Třídírna zavazadel
Technická specifikace zařízení:
Rentgenové zařízení o velikosti inspekčního tunelu nejméně 99x99cm (avšak max.110x110 cm), doplněné o konzolu operátora, dvojici LCD monitorů pro zobrazení obrazového výstupu a klávesnici. Dodané rentgenové zařízení musí být vybaveno dvěma 160KV generátory rentgenového záření a umožňovat tak zobrazení typu dual-view.
Zařízení musí ukládat až 100 000 snímků zobrazených předmětů, přístup do menu zařízení musí být chráněn heslem a současně tento přístup musí být rozdělen do několika úrovní (operátor, supervizor, servis, apod.). Dodané zařízení musí pracovat v el. síti o napětí 230V.
Detekční parametry zařízení musí dále splňovat alespoň následující detekční a softwarové parametry:

 • standardní penetrace oceli musí dosahovat hodnoty alespoň 35 mm
 • standardní rozlišení drátu musí dosahovat alespoň hodnoty 39 AWG
 • součástí dodávky zařízení musí být samostatná konzola operátora, umožňující uchycení dvou monitorů nad sebou a uchycení klávesnice
 • dodané LCD monitory musí být určeny pro nepřetržitý provoz (režim H24), 19“-20“, obrazový poměr stran 5, odezva max. 5 ms, VESA úchyt, rozteč pixelů max. 0,65x0,65
 • funkce pro vyhodnocení obrazu, včetně specifických funkcí, které umožňují detekci předmětů s vysokou absorpcí, včetně funkcí pro připojení zařízení do sítě s využitím nezávislého PC
 • dodané zařízení musí disponovat funkcí umožňující rozlišení materiálové detekce (organické a anorganické materiály), funkcí pro plynulé zvětšení/zmenšení promítnutého obrazu, funkcí pro zvýraznění obrysů a hran, funkcí pro černobílé zobrazení, funkcí pro lepší rozpoznání předmětu uvnitř zavazadla, na základě atomového čísla prvků, funkcí pro negativní obraz, funkcí pro automatickou identifikaci výbušnin, včetně jejich označení rámečkem, funkcí umožňující operátorovi zvolit obsah absorpce 
 • zařízení musí disponovat systémem umožňujícím správu obrazů, včetně specifických funkcí, které umožňují nastavovat rozdílné režimy ukládání a třídění obrazových záznamů, vytvářet vlastní knihovny ukládaných obrazů, včetně jejich třídění do jednotlivých kategorií; pro výcvikové účely operátorů, musí být možné tyto obrazové záznamy ukládat na zvolená úložiště a přenosná USB zařízení. Obrazové záznamy musí být možné ukládat alespoň ve formátu jpg.
 • součástí dodávky každého jednotlivého zařízení musí být software pro projekci zakázaných předmětů v reálném zavazadle- TIP, včetně možnosti jeho nastavování dle požadavků aktuálně účinné legislativy a zachování možnosti použití všech funkcí při vyhodnocování snímků operátorem
 • každé dodané zařízení musí obsahovat knihovnu nebezpečných předmětů a zavazadel systému TIP, v rozsahu stanoveném NBP, včetně funkcí pro správu těchto knihoven a funkcí pro nastavování parametrů tohoto systému
 • dodané zařízení musí obsahovat funkci pro náhodné generování dodatečné kontroly, funkce musí umožňovat zaznamenání reakce operátora a toto musí být uloženo v paměti přístroje
 • dodané zařízení musí být vybaveno programovatelnými klávesami s možností volitelného výběru kombinací detekčních funkcí
 • s ohledem na integraci zařízení do odbavovací linky, musí být dopravník rentgenového zařízení umístěn ve výšce 770 mm nad úrovní země
 • rychlost dopravníku rentgenového zařízení musí být 0,2 m/s a jeho celkové max. dovolené zatížení nejméně 219 kg
 • pracovní teplota zařízení musí být minimálně v rozsahu 0 až +40oC.
 • dodané zařízení musí být nové, součásti dodávky zařízení musí být prohlášení o shodě, návod k obsluze a protokol o provedené zkoušce (při uvedení zařízení do provozu), všechna dokumentace musí být dodána v českém jazyce (1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě)

Zařízení musí být kompatibilní se zařízeními, která jsou v současnosti používána provozovatelem letiště - Heimann, a to z důvodu značné úspory finančních prostředků, ušetřených za pořízení kalibračních předmětů, specifických náhradních dílů a výcvik pracovníků.
 
Popis použití
Rentgenové zařízení bude používáno pro provádění detekční kontroly zapsaných zavazadel cestujících v prostoru třídírny zavazadel.

Legislativa:
Nabízená detekční zařízení splňují požadavky aktuálně účinné legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (zejména nařízení EU č. 300/2008; rozhodnutí Komise (K) č. 8005; základní opatření zaslaná UCL, NBP, Doc. 30)
Zařízení musí splňovat požadavek na typové schválení SUJB.

Zdůvodnění: Zařízení je nezbytné pro provádění detekční kontroly zapsaných zavazadel cestujících. V souladu s legislativními požadavky představuje navržené zařízení nezbytnou součást pracovitě pro provádění detekční kontroly zapsaných zavazadel. Nezanedbatelným přínosem navrženého zařízení je i zvýšení bezpečnostní úrovně cestujících.

Dodavatelem zařízení se stala společnost Servis Musil, s.r.o., se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou sektorové veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Zařízení bylo dodáno.

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data