Řešení doby života žárovek

Řešení doby života speciálních žárovek používaných v letištních rozvodech

Dotační program
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014

Poskytovatel dotace
Moravskoslezský kraj

Cíl projektu
Základním cílem projektu je odhalení příčiny změn geometrie vláken projektorových žárovek, které mají za důsledek rapidní úbytek světelného toku takto postižených svítidel zabudovaných na přistávacích drahách letiště Leoše Janáčka v Ostravě Mošnově.
Cílem projektu je vyvinout a funkčně ověřit úpravu napájecích obvodů tak, aby neklesal světelný tok žárovek během jejich provozu tak razantním způsobem a udržel se v katalogových hodnotách uváděných jak výrobci, tak respektovaných letištním předpisem L14. Při vývoji bude kladen důraz nejen na omezení snižování světelného toku žárovek a tím i prodloužení efektivní doby života použitých světelných zdrojů, ale také důraz na to, aby se aplikovanými opatřeními výrazným způsobem nezvýšil příkon celé osvětlovací soustavy.
Navržená řešení budou testována jak v laboratorních, tak v provozních podmínkách tak, aby se na zkušebních vzorcích mohlo prokázat snížení poklesu světelného toku během provozu. Předpokládá se několik set hodin testovacího provozu.

Klíčové aktivity projektu budou probíhat na VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky. Do této aktivity budou zapojeni studenti doktorského studia pod vedením zkušených pracovníků fakulty. Studenti doktorského studia VŠB-TU Ostrava budou v rámci této spolupráce uplatňovat své teoretické znalosti a ověřovat je v praxi zejména měřením světelně-technických a elektrických parametrů runwayových osvětlovacích soustav. Dojde k předání nejen teoretických, ale také praktických zkušeností a postupů při navrhování obvodů pro úpravu proudů napájejících osvětlovací soustavu.

Výstup projektu
Výstupem projektu bude doporučení pro realizaci prodloužení střední doby života projektorových žárovek a tedy i k zásadní úspoře nákladů na údržbu a na nákup nových světelných zdrojů. Po zavedení navržených opatření je předpoklad rozšíření jejich působnosti i na ostatní přistávací dráhy v ČR i v zahraničí, které disponují světelným naváděním letadel na přistání osazené svítidly s projektorovými žárovkami napájení tyristorově řízenými proudovými zdroji s vysokým Crest faktorem. Aplikací navržených opatření dojde k výrazným úsporám při nákupu nových světelných zdrojů aplikovaných ve vysokém počtu zejména na přistávacích drahách letišť a úsporám nákladů na údržbu.

Financování projektu
Inovační voucher v maximální výši 300.000,- Kč.
Podíl dotace na vynaložených uznatelných nákladech projektu činí maximálně 55 %.

Doba realizace projektu
leden 2014 – srpen 2015
 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data