Řízení rizik

Datum Popis
21. 2. 2020(34) Nebezpečí spojená s lidskými činnostmi a využitím pozemků
19. 2. 2020(29) Překážky a možnost vyvolaní turbulence
Provozovatel letiště sleduje na letišti a v jeho okolí značení a osvětlení překážek
19. 2. 2020(30) Použití nebezpečných, klamavých světel
19. 2. 2020(31) Oslnění způsobené velkými a vysoce odrazivými plochami
19. 2. 2020(32) Zdroje neviditelného záření
Zdroje neviditelného záření nebo přítomnost pohyblivých nebo pevných objektů, které mohou interferovat nebo negativně ovlivňovat výkonnost leteckých radiokomunikačních, radionavigačních a přehledových systémů
19. 2. 2020(33) Narušení překážkové a ochranné plochy
13. 2. 2020(9) Foreign Object Debris (FOD) - Cizí předmět
Cizí předmět(Foreign Object Debris (FOD)) - Předmět na pohybové ploše, který nemá žádnou provozní nebo leteckou funkci a který se může stát nebezpečímpro provoz letadel (L14).
13. 2. 2020(21) Důsledky náporu tryskového, rotorovéo nebo vrtulového motoru
10. 7. 2019Nedodržení zásad spojení zavazadla s cestujícím
PNK (EU) 2015/2018, čl. 2.3.5 Nedodržení zásad spojení zavazadla s cestujícím
10. 7. 2019Lidský výkon
PNK (EU) 2015/2018, čl. 2.3.13 Jakákoli událost, kde lidský výkon přímo přispěl nebo mohl přispět k nehodě či vážnému incidentu.
1. 4. 2019(1) Střet s divokými zvířaty
PNK (EU) 2015/2018, čl. 1.1.2 Střet s divokými zvířaty, včetně střetu s ptákem A bird strike is strictly defined as a collision between a bird and an aircraft which is in flight or on a take off or landing roll. The term is often expanded to cover other wildlife strikes - with bats or ground animals.
1. 4. 2019(2) Únik nebezpečné látky (ekologická havárie)
Únik nebezpečné chemické látky, ropného produktu apod.
1. 4. 2019(3) Pracovní úraz
Pracovním úrazem pro účely Zákoníku práce (ZP) je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
1. 4. 2019Významné nedostatky osvětlení, značení nebo označení letiště
1. 4. 2019Události související se zabezpečením letiště
PNK (EU) 2015/2018, čl. 2.1.9 Události související se zabezpečením letiště (například: neoprávněný vstup, sabotáž, bombové ohrožení).
1. 4. 2019(24) Meteorologické podmínky
PNK (EU) 2015/2018, čl. 1.3.7 Neschopnost zvládnout špatné podmínky povrchu dráhy Nepříznivé meteorologické podmínky, které můžou nepříznivě ovlivnit bezpečnost provozu na letišti, obzvláště na pohybových plochách.
1. 4. 2019(25) Stav RWY / TWY (poruchy)
PNK (EU) 2015/2018, čl. 1.2.2 Významná porucha RWY/TWY, která ohrožuje nebo by mohla ohrozit letadlo nebo osoby ba palubě
1. 4. 2019(26) Únik paliva nebo provozních kapalin
PNK (EU) 2015/2018, čl. 1.3.4 Únik významného množtví paliva při tankování
1. 4. 2019(5) Opuštěné zavazadlo
Zavazadlo, nalezené v prostoru letiště nebo jeho těsné blízkosti, ke kterému se nikdo nehlásí. Se zavazadlem musí být nakládáno jako s nástražném výbušným systémem (NVS), až do doby jeho prohlídky pyrotechnikem nebo do identifikace majitelem.
1. 4. 2019(6) Významná porucha (Provozní incidet)
PNK (EU) 2015/2018, čl. 2.3.6 Nedodržení požadovaných postupů pozemního odbavení letadla a postupů odbavení zejména v oblasti odmrazení, doplňování paliva nebo nakládky, včetně nesprávného umístění nebo odstranění zařízení. Událost spojená s provozem letiště (mimo událost spojené s provozem letadla), která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost provozu. Např.: výpadky a poruchy zařízení, únik plynu, dopravní nehody apod.
1. 4. 2019(7) Pohyb osoby bez dozoru na odbavovací ploše
PNK (EU) 2015/2018, čl. 2.1.7 Cestující nebo neoprávněná osoba ponechána bez dozoru na odbavovací ploše. Situace, kdy se v prostoru letiště (airside) vyskytne osoba, která nemá oprávnění se v daném prostoru vyskytovat
1. 4. 2019(8) Narušení pojezdové, vzletové nebo přistávací dráhy - Runway Incursion (RI)
(AIC C25/16 RSP pro ČR). Každá událost na letišti týkající se nesprávného výskytu letadla, vozidla nebo osoby v ochranném prostoru plochy určené pro vzlety a přistání letadel.
1. 4. 2019(10) Nedodržení standardních operačních postupů (SOP)
PNK (EU) 2015/2018, čl. 1.3.8 Jakákoli událost, kde lidský výkon přímo přispěl nebo mohl přispět k nehodě či vážnému incidentu. Nedodržení pravidel, která je třeba dodržovat při vykonávání jednotlivých pracovních činností.
1. 4. 2019(11) Požár (výbuch)
POŽÁR - za požár se považují mimořádné události, definované dle § 1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Za požár ve smyslu uvedené definice se také považují výbuchy směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin či prachů s plynným oxidantem.
1. 4. 2019(12) Poškození letištní infrastruktury
Při provozní činnosti letiště nebo činnosti externích firem dochází k poškození infrastruktury.
1. 4. 2019(13) Laser
Oslnění pilotů může způsobit havárii letadla, protože pilot může na několik sekund ztrat orientaci a nemůže se plně věnovat řízení letadla. Lasery podle (ne)bezpečnosti Třída 1: lasery o malém výkonu, které jsou bezpečné za všech podmínek. Neexistuje riziko při přímém pohledu do svazku pouhým okem, ani s pomocí optických pomůcek, třeba mikroskopu nebo dalekohledu (běžně dostupný) Třída 2: lasery o nízkém výkonu vyzařující viditelné záření (světlo). Bezpečnost je zajištěna fyziologickými reakcemi oka včetně mrkacího reflexu. Nebezpečné mohou být při přímém pohledu do svazku po dobu delší než 0,25 s. (běžně dostupný) Třída 3A: přímý pohled do svazku pomocí optických pomůcek může být nebezpečný (běžně dostupný) Třída 3B: přímý pohled do svazku je vždy nebezpečný, nebezpečný může být i zrcadlový odraz Třída 4: lasery o velkých výkonech, nebezpečné nejen pro oko, ale i pokožku, nebezpečné jsou zrcadlové i difuzní odrazy
1. 4. 2019(14) Poškození letadla handlingovou technikou
PNK (EU) 2015/2018, čl. 2.3.8 Natankování nesprávného množství paliva, které může mít významný vliv na životnost, výkon rovnováhu nebo konstrukční pevnost letadla. PNK (EU) 2015/2018, čl. 2.3.12 Poškození letadla zařízením na pozemní odbavování nebo dopravními prostředky, včetně poškození, které nebylo hlášeno již dříve.
1. 4. 2019(15) Srážky
PNK (EU) 2015/2018, čl. 1.1.1- Srážka k níž došlo, nebo srážka, k nímž téměř došlo, s jiným letadlem, terénem nebo překážkou na zemi nebo ve vzduchu
1. 4. 2019(16) Vyjetí z pojezdové, vzletové nebo přistávací dráhy - Runway Excursion (RE)
Runway Excursion (RE) - Vyjetí z dráhy je událost, při které se letadlo při vzletu nebo přistání stočí mimo povrch dráhy nebo jej přejede.
1. 4. 2019(18) Drony, RC modely
Dron je využíván na LKMT k letovému ověření funkčnosti jednotlivých soustav leteckého světelného zabezpečovacího zařízení (SZZ) a jejich charakteristik. Na základě oprávnění ÚCL je možné provádět toto ověření s využitím dálkově řiditelných dronů. Četnost měření - PAPI 04,22 - 1 x ročně - SZZ 04, SALS - 1 x ročně - SZZ 22 PALS - 2 x ročně - Povoleno vždy na základě Provozního opatření
1. 4. 2019(19) Pohyb vrtulníku
Pohyb vrtulníku na APN Elmontex a u čerpací stanice Twin Trans
1. 4. 2019(20) Překážky
Poškození letadla prvkem infrastruktury při pojíždění na / ze stání.
1. 4. 2019(22) Ztráta komunikace
PNK (EU) 2015/2018, čl. 1.2.1 Výpadek nebo porucha komunikace mezi: a) personálem letiště, dopravního prostředku nebo jiným pozemním personálem a stanovištěm letové provozní služby nebo stanovištěm služby uspořádání provozu na odbavovací ploše; b) stanovištěm uspořádání provozu na odbavovací ploše a stanovištěm služby pro letadla a dopravní prostředky nebo stanovištěm letové provozní služby.
22. 5. 2018(17) Technika HZS není k dispozici
PNK (EU) 2015/2018, čl. 1.2.5 Záchranné a požární služby nejsou k dispozici v souladu s příslušnými požadavky. Technika HZS je v případě potřeby vysílána mimo areál letiště


Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data