Řízení změn

Datum Popis
26. 5. 2020(ÚCL) 20_04 Přepojení CCR26 (zálohování světel pojezdové dráhy)
Přepojení zdroje CCR26 s napájením osových návěstidel na pojezdových drahách na TS3 tak, že již nebudou zálohovány současně z DA a UPS, ale již jen DA. Předpisem požadovaný záskok 15 s bude zajištěn.
11. 5. 2020(ÚCL) 20_03 ADQ
Zavedení ADQ postupů dle nařízení 73/2010
6. 1. 2020(ÚCL) 20_01 Dvoudenní uzavírka letiště
Z důvodu preventivní opravy RWY dojde u několika panelů k výměně povrchu. Charakter prací neumožní provoz na RWY 04/22. Provozovatel letiště se rozhodl umožnit přistání / vzlet vrtulníků z prostoru FATO / TLOF pouze pro lety, které budou prováděny za účelem záchrany lidského života.
2. 1. 2020(ÚCL) 20_02 Dočasná plachtová cargo hala
Vybudování jednoduchého ocelovo-plátěného objektu 40x25x11 m pro potřeby leteckého Carga
26. 11. 2019(ÚCL) Modifikace AMS - APN Sever (JobAir 2)
Provedení úprav na SZZ v rámci úpravy APN Sever (JobAr 2). Úpravy spočívají ve změně umístění a počtu návěstidel ve smyčce č. 15 , změně tvaru části APN Sever a TWY F a tím pádem ke změně reliéfu na displejích pracovních stanic systému AMS.
7. 10. 2019(ÚCL) 19_07 Pokyn pro měření charakteristik tření povrchu RWY
Zapracování Metodického pokynu pro měření charakteristik tření povrchu RWY a stanovení brzdících účinků na letištích v ČR. Aktualizace relevantní předpisové základny Zapracování do školení a opakované školení provozního personálu Aktualizované směrnice - LO-SM 010-07 Zimní údržba PP na letišti Ostrava a sněhový plán - LO-SM-016-08 Údržba infrastruktury - LO-SM-078-11 Provoz, údržba a opravy SVFT - Školení pro provozní personál LPZ SVFT 2019
22. 8. 2019(ÚCL) 19_06 Změna v představenstvu a změna vedoucího údržby
Změny v představenstvu – představenstvo zůstává tříčlenné. ACM zůstává osoba Ing. Holubce, ale mění se jeho pozice z předsedy představenstva na místopředsedu společnosti Letiště Ostrava, a.s. Novou osobou vedoucího údržby vedoucího údržby ve smyslu AMC ADR.OR.D015(b) je Ing. Robert Jaša, MBA.
16. 7. 2019(ÚCL) 19_05 FATO/TLOF  LKMT
V souvislosti s provozní potřebou a použitelností letiště pro pohyb vrtulníků dojde k zřízení kombinace FATO/TLOF na TWY F na úrovni EXIT 2. V současnosti je zřízen TLOF, který neodpovídá provozní potřebě. Vrtulníky budou provádět přiblížení na určené FATO (vrtulníky s kolovým podvozkem dosednou TLOF) a následně provedou taxi/air-taxi až na určené stání na APN.
21. 3. 2019(ÚCL) Modifikace AMS
Předmětem modifikace je rozfázování zapínání a vypínání CCR. Potřeba modifikace stávajícího systému AMS je vyvolána události ze dne 05. 11. 2018, kdy byly aplikovány postupy LVP a v čase 09:09 UTC došlo náhle k degradaci LVP vlivem nefunkčnosti náhradních zdrojů elektrické energie UPS na trafostanici TS3. Informace o poruše byla identifikována systémem AMS.
21. 3. 2019Digitalizace RDST
Aktuální využívání radiostanic je omezeno vlivem rušení, malého dosahu Využívání převodníku, který zajišťuje optimální bezdrátovou komunikaci v areálu firmy. Dochází k postupnému přechodu z analogového vysílání na digitální a po ukončení celé akce bude komunikace řešena centrálně přidělováním prostoru pro komunikační skupiny. Komunikace s TWR je zabezpečena stejně jako doposud samostatných převodníkem, který přenáší komunikaci s přiděleného kmitočtu na kmitočet používaný ŘLP. Zařízení jsou nainstalována v prostoru bývalé věže ŘLP, jsou napojena na zálohované napájení a mají vlastní UPS pro překlenutí krátkodobých výpadků. Centrální anténa je zabezpečena bleskosvody dle norem.
14. 3. 2019(ÚCL) Obnova dráhových světel
Jelikož stávající návěstidla SZZ fa. ERNI už nejsou na trhu a fa. ERNI zanikla, jsme nuceni hledat adekvátní náhradu. Tou je momentálně fa. ADB v ČR zastoupena fa. FLECK, která má u nás oprávnění tyto návěstidla dodávat na letiště- (návěstidla mají platné OTZ). Tyto návěstidla jsou nainstalována také na letišti Václava Havla v Praze a proto neočekáváme žádné problémy v provozu s těmito návěstidly. Dá se říct, že provoz těchto návěstidel je bez rizika. Nová návěstidla momentálně vyvíjí fa. Transcon a tam se čeká na povolení ÚCL ke zkušebnímu provozu na našem letišti a na vydání platných OTZ.- jestli všechny zkoušky proběhnou úspěšně a fa. TRANSCON získá veškeré certifikáty a povolení k provozu svých návěstidel bude i provoz těchto návěstidel bezpečný a neohrožující nikterak provoz a bezpečnost na letištích. Po odzkoušení těchto návěstidel se rozhodneme, která návěstidla bychom preferovali při obnově návěstidel SZZ. (ADB-TRANSCON) Dva typy do testu. - S mezikružím - Bez mezikruží Testovací provoz: - 2 x denně - mezi Alfa a Bravo (5 ks.) - funkčnost - dotahovaní mezikruží momentovým klíčem TDZ předtím 1 x žárovka 100W nyní 45 W --> změna trafa RWY CL předtím 1 x žírovka 100 W nyní 2x žorovka 45 W
1. 3. 2019(ÚCL) 19_03 Obnova ILS
V měsíci duben 2019 má dojít k obnově zařízení ILS. Obou souprav jak LOC, tak GP. Problematické jsou stavební práce ve stripu RWY. Ztohoto důvodu bude nutné posunout THR RWY22. Pro zachování provozu na RWY a současně aby nebyly stavebními pracemi narušeny překážkové roviny bude posunutí provedeno o 1000m.
5. 2. 2019(ÚCL) 19_01 Rozšíření APN N1
V souvislosti s realizovanou výstavbou druhého hangáru společnosti Job Air Technic, a.s. je nutné rozšíření současné plochy před hangárem. Původní odbavovací plocha APN GA úplně zanikne a místo ní vznikne rozšířená odbavovací plocha APN N1, která zajistí přístup do obou hangárů společnosti JAT, a.s.
4. 2. 2019(ÚCL) 19_02 Dvoudenní uzavírka letiště duben 2019
Z důvodu preventivní opravy RWY dojde u několika panelů k výměně povrchu. Charakter prací neumožní provoz na RWY 04/22. Provozovatel letiště se rozhodl umožnit přistání/vzlet vrtulníků z prostoru TLOF pouze pro lety, které budou prováděny za účelem záchrany lidského života. Letiště bude uzavřeno pro letecký provoz --> žádná rizika, s vyjímkou provotu vrtulníků
10. 1. 2019(ÚCL) Demarcated area
Zřízení Demarcated Area v prostoru LKMT
26. 7. 2018Parkování návštěvníků akce NATO DAYs (letadla do 2t) v trávě
V rámci každoroční akce NATO DAYS, která je pořádána na letišti Ostrava Mošnov v měsíci září, provozovatel letiště umožňuje přílet návštěvníků malými letadly (do 2t MTOW) na tuto akci. Vzhledem k obsazenosti plocha a využití provozní plochy v rámci akce je vyčleněna pro parking těchto letadel travnatá plocha vedle dráhy (mimo strip RWY). Vjezd na tuto plochu je realizován via dočasně zřízenou travnatou TWY Z .
9. 2. 2018Verifikace SZZ prostřednictvím dronů
Na základě platného oprávnění je možné provést verifikaci LPZ s využitím dronů
15. 1. 2018Výstavba hangáru JAT2
Vzhledem k obdrženému povolení dojde k výstavbě druhého hangáru společnosti Job Air Technic, a.s.. Tento hangár bude sloužit pro opravu a údržbu letadel. Staveniště bude zasahovat částečně do odbavovací plochy APN GA. Projekt odbavovací plochy před tímto hangárem bude řešen samostatným projektem, protože není jasné kdo bude investorem. Tato risk analýza hodnotí možná rizika spojená s výstavbou hangáru jako takového.
8. 1. 2018Přemístění benzínové stanice LPH ELMONTEX
Z důvodu výstavby hangáru JAT2 a vybudování oplocení staveniště na APN GA a v těsné blízkosti hangáru ELMONTEX bude nemožné stojan LPH na současném místě provozovat. Na základě schůzky zástupců místních provozovatelů, provozovatele letiště a stavebního úřadu ÚCL bylo vybráno jako nejvhodnější místo - přechodový travnatý pás mezi APN GA a budoucí plochou před hangárem JAT2. Po dobu výstavby hangáru a plochy ba mohla stanice LPH být umístěna v meziprostoru mezi oplůocením staveniště a APN ELMONTEX. Umístění musí být takové, aby bylo zajištěno mimo APN, bezpečná odstupová vzdálenost, úprava provozních postupů v provozním řádu plochy.
4. 8. 2017Přemístění vyčkávacího místa CAT I na TWY A.
Přemístění vyčkávacího místa CAT I ze současné pozice dále mimo ochranné pásmo ILS GP. Navrhovaná změna spočívá ve zrušení současného vyčkávacího místa CATI na TWY A. Demontáž znaků, odstranění značení a vytvoření jednoho společného vyčkávacího místa na úrovni současného vyčkávacího místa CATII. Zde dojde k výměně znaků, úpravě značení a zvýraznění osy vyčkávacího místa.
3. 8. 2017Změna značení na APN S
V rámci vypořádání odchylky DAAD - nevyhovující značení na APN S je nutné obnovit značení. Puhá obnova nepřipadá v úvahu, neodpovídá totiž provozní potřebě. V projektu byly vytvořeny dva pruhy pro letadla k.p.C a k.p.E a jedno nose-in stání pro letadlo k.p.F.
3. 8. 2017Úprava značení na APN LETS FLY
Nově je navrženo vjezdové značení na APN LET’S FLY přes EXIT L pro letadla k.p. A s rozpětím křídel max. 12 m a příčka zastavení letadla. Z EXITU 3 je navržené vjezdové značení na APN LET’S FLY pro letouny k.p. B s max. rozpětím křídel do 20 m a příčka zastavení letadla. Dále je navrženo značení odstavné plochy pro letadla, je doplněno značení jižní hrany obslužné komunikace v prostoru napojení zrušené kolmé části stávající obslužné komunikace, značení omezení rozpětí křídel letadla u vjezdu na EXIT L, 3 a 4 z TWY F, je upraveno značení obslužné komunikace u křížení s pojezdovým pruhem a byla navržená úprava polohy značek „STŮJ DEJ PŘEDNOST LETADLŮM“. Současné značení stání bude odstraněno. Do vjezdů EXIT L, 3 a 4 se doplní značení limitující rozpětí pojíždějícího letadla.
23. 6. 2017Zproštění kontrol HZS
V rámci rozhodnutí ÚCL byla vydána výjimka pro osvobození od detekčních kontrol pro zaměstnance HZS v rámci výkonu směny na letišti Ostrava Mošnov.
20. 6. 2017Přepojení jističe - Stará hasičárna
V souvislosti s přesunem ŘLP do nových prostor revidujeme elektrické rozvody ve staré hasičárně. Dne 21.6.2017 od 8:00 dojde k přepojení jističe, který napájí Serverovou část systému AMS.2 LO. Přepojení zabere cca 30 minut. Systém AMS po tu dobu poběží na UPS, jejíž kapacita by měla být dostatečná. Nicmémě po dobu akce bude oficiálně systém AMS mimo provoz. Proto je nutná spolupráce ŘLP a předpoklad dobrého počasí. V ideálním případě budou práce zvládnuty v termínu a na provoz systému nebudou mít sebemenší vliv.
1. 2. 2017Přechod na kanálový rozestup 8,33 kHz
V souvislosti s plánovaným přechodem ŘLP Mošnov na kanálovou rozteč 8,33kHz v leteckém pásmu do 30. 04. 2017 musí Letiště Ostrava, a.s. reagovat úpravou vlastní radiotelekomunikační technologie. Komunikaci s ŘLP (řídící věž) zajišťuje ve většině případů jediné zařízení – tzv. převodník, který převádí relace v pásmu 160 MHz na letecké pásmo 121,7 MHz a naopak. To dovoluje využívat jednu radiostanici jak pro komunikaci s věží ŘLP (kanál 3), tak pro vnitřní potřeby letiště (kanály Ostraha – 1, Handling – 2 a Správa ploch – 4) Na LO jsou dále k dispozici 2. ks ručních leteckých radiostanic, které dovolují přímou komunikaci na leteckém pásmu. Tyto radiostanice jsou využívány jako záložní pro případ poruchy převodníku a pro koordinaci záletu SZZ. Další RDST, které umožňují komunikovat s TWR přímo, jsou ve výbavě hasičských vozidel Převodník využívají i externí firmy, mimo LKMT (JobAir, BioL, ŘLP).


Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data