Stroje a zařízení HZS

Podrobnější údaje projektu jsou uvedeny v popis projektu HZS.pdf

Projekt Stroje a zařízení HZS byl finančně ukončen ke dni 21.3.2012.

V rámci projektu SZ HZS byla uskutečněna dodávka speciálního hasičského velitelského automobilu - vozidla určeného pro potřeby velitele zásahu v rámci operačního řízení při zdolávání mimořádných událostí a dopravního automobilu určeného k přepravě pracovníků hasičské záchranné služby k dopravě na místo mimořádné události, popř. na výcvik a školení. Výbavu hasičské záchranné služby doplnilo také měřící a testovací zařízení pro dýchací techniku.

Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. převzala také dva jednoramenné nosiče kontejnerů s hydraulickým nakládacím jeřábem (hydraulickou rukou). První nosič byl dodán v dubnu roku 2010, druhý v dubnu následujícího roku.

V letních měsících roku 2010 se uskutečnila nejvýznamnější dodávka v projektu - tři speciální cisternové automobilové stříkačky v letištním provedení. Jedná se o hasicí letištní speciál provedení 6x6 s Hretem- letištní zásahový požární automobil podle ICAO s nástavbou ROSENBAUER / PODVOZEK ROSENBAUER MOTORS LLC. Dále byly dodány dvě letištní cisternové automobilové stříkačky v provedení 6x6. Zásahové požární automobily slouží hlavně pro aktivní rychlý zásah u nehod a požárů letadel, kdy asistují a chrání letištní záchranný tým při zásahu a evakuaci pasažérů.

Dodávky zbývající techniky proběhly dle očekávání v měsíci září 2011.

Záchranná a požární služba na Letišti Leoše Janáčka Ostrava je nyní plně vybavena technickými prostředky v rámci letištního záchranného systému.

Záměr rozšíření záchranné techniky Hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava v rámci projektu "Stroje a zařízení HZS" navazuje na dílčí projekt "Stroje a zařízení I."

V období 13. 9. – 28. 11. 2011 proběhl závěrečný audit projektu Stroje a zařízení HZS. Audit provedla firma HP auditoři, s.r.o. Celkový závěr Zprávy uvádí: Příjemce dotace ve všech významných ohledech dodržel podmínky smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko uzavřené dne 18.8.2009 a projektové prostředky se za období od 27.3.2009 – 28.11.2011 používají výlučně pro účely projektu.

Dne 2.11.2011 proběhla v prostorách Letiště Ostrava, a.s. tisková konference u příležitosti ukončení projektu.

V období 25.1. - 23.2.2012 proběhl audit projektu Stroje a zařízení HZS. Audit provedl Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Celkový závěr Zprávy uvádí:

U ověřované operace nebyly identifikovány závažné nedostatky, bylo identifikováno 1 administrativní pochybení s malou mírou významnosti. Projekt splňuje kritéria výběru pro operační program. Ověřovaná operace byla provedena v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. Předložené účetní záznamy a podklady souhlasí s vykazovanými výdaji příjemce dotace. Příjemcem vykázané výdaje jsou v souladu s předpisy Společenství a s předpisy ČR, pouze příjemce administrativně pochybil, když náležitosti Výzvy k podání nabídek jednoho z výběrových řízení nesplnily požadavky MP pro zadávání veřejných zakázek. ŘO zajistil vyplacení celkové částky příspěvku z prostředků ROP MS bez prodlení a v plné výši.
 

Tisková zpráva

Reportáž České televize

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data