Stroje a zařízení I.

Podrobnější údaje projektu jsou uvedeny v popis projektu SZ1.pdf

Projekt Stroje a zařízení I byl finančně ukončen ke dni 21.9.2010.

Projekt Stroje a zařízení I byl zaměřen na investice výhradně bezpečnostní povahy. Vzhledem k požadavkům na zvýšení bezpečnosti cestujících v souvislosti s vývojem mezinárodní situace a zvýšenou hrozbou teroristických útoků byly posíleny bezpečnostní technologie na letišti v souladu s trendy současné legislativy. Projekt zahrnoval pořízení nových rentgenových zařízení pro odbavování kabinových zavazadel cestujících, ručních detektorů kovů, detektorů stopových prvků, průchozích detektorů kovů a zařízení pro detekci výbušnin a výbušných látek. Zařízení používaná při bezpečnostní kontrole osob a zavazadel výrazně urychlují postupy při mimořádných situacích a událostech.

Posílení bezpečnostních opatření je zároveň požadováno novými bezpečnostními standardy Evropské unie a zvyšování bezpečnostní úrovně letiště je zásadním předpokladem pro plynulost a rozvoj leteckého provozu.

V rámci projektu byl dále instalován závorový systém pro vjezd a výjezd vozidel a byl dodán výcvikový software operátorů bezpečnostní kontroly a rentgenového zařízení určeného pro provádění bezpečnostní kontroly kabinových, zapsaných zavazadel a zásilek při přepravě cestujících. Zařízení je rovněž využíváno při řešení nestandardních nebo mimořádných událostí. Dále bylo dodáno speciální vozidlo včetně příslušenství pro bezpečnostní pracovníky letiště.

Důvodem investic nebyla pouze péče o větší bezpečnost cestujících, posádek a nákladu, ale také naplnění rozvojových cílů Letiště Leoše Janáčka Ostrava tj. zvýšení počtu cestujících a objemu carga, což lze zajistit přípravou technických podmínek pro příjem letadel vyšších kategorií. Projekt zahrnoval nejen bezpečnostní, ale také hasící, záchrannou a vyprošťovací techniku.

V rámci projektu bylo zakoupeno vozidlo na likvidaci chemických havárií, termokamera, zařízení pro vyprošťování letadel, jehož součástí je jedna kompletní sada zdvihacích závěsů s příslušenstvím, tři sady zdvihacích vaků, jedna sada upevňovacích prvků a sada vyprošťovacích rohoží s příslušenstvím. Nejvýznamnější dodávkou je bezesporu nový letištní hasičský speciál (požární automobil, který slouží hlavně pro aktivní rychlý zásah u nehod a požárů letadel). Hasičská záchranná služba využívá také vysokotlaký vzduchový kompresor a speciální hasičskou hydraulickou teleskopickou plošinu.

V oblasti hasičské záchranné techniky bylo třeba splnit požadavky předpisu L14 ohledně rychlosti zásahu a kapacit hasících látek pro zvýšenou kategorizaci letiště. Bez toho by nemohlo letiště přijímat letadla nejvyšších hmotnostních kategorií. Zároveň by letiště nebylo připraveno na havarijní situace, při kterých větší letadlo (např. B737) sjede z dráhy a uvízne mimo zpevněnou plochu.

Veškeré stroje a zařízení byly pořizovány na základě požadavků, které pro LKMT stanovuje Letištní bezpečnostní program schválený Ministerstvem dopravy odvozený od Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy.

Investice pro posílení ostrahy letiště

V oblasti ostrahy letiště byly pořízeny průchozí detektory kovů včetně síťového software, závorový systém pro vjezd a výjezd vozidel, RTG zařízení, vozidlo pro ostrahu letiště, průchozí detektory kovů, detektory stopových prvků, výcvikový software operátorů bezpečnostní kontroly a 2 rentgenová zařízení pro odbavování kabinových zavazadel VIP a GA (General Aviaton) cestujících.

Investice pro posílení hasičské záchranné služby letiště

V projektu bylo pořízeno vozidlo na likvidaci chemických havárií, termokamery, zařízení pro vyprošťování letadel, jehož součástí je jedna kompletní sada zdvihacích závěsů s příslušenstvím, tři sady zdvihacích vaků, jedna sada upevňovacích prvků a sada vyprošťovacích rohoží s příslušenstvím. Dále pak byl dodán letištní hasičský speciál (požární automobil, který bude sloužit hlavně pro aktivní rychlý zásah u nehod a požárů letadel), vysokotlaký vzduchový kompresor a hasičská hydraulická teleskopická plošina.

V období 24. 1. – 23. 2. 2011 proběhl audit projektu Stroje a zařízení I. Audit provedl Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Celkový závěr Zprávy uvádí:
U ověřované operace nebyly identifikovány závažné nedostatky. Projekt splňuje kritéria výběru pro operační program. Ověřovaná operace byla provedena v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. Předložené účetní záznamy a podklady souhlasí s vykazovanými výdaji příjemce dotace. Příjemcem vykázané výdaje jsou v souladu s předpisy Společenství a s předpisy ČR. ŘO zajistil vyplacení celkové částky příspěvku z prostředků ROP MS bez prodlení a v plné výši.
 

 


 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data