Zařízení pro detekci tekutých výbušnin (LEDS)

 

Popis vybavení: 1 ks zařízení pro detekci tekutých výbušnin (LEDS) – kategorie 2) dle čl. 2.3 Pravidel
Předpokládané umístění: Odletová hala
Technická specifikace zařízení:

Přenosné technické zařízení umožňující provádět detekční kontroly tekutin se zaměřením na odhalování potenciálních výbušnin obsažených v těchto tekutinách.

Detekční zařízení splňuje minimálně následující uvedené technické parametry:

 • dodávané zařízení musí být přenosné, požadované napájení zařízení je 230 V, zařízení musí být vybaveno inspekční částí pro provádění vlastní detekce tekutin; inspekční část musí být uzpůsobena tak, aby bylo možné provádět detekce tekutin obsažených v různě tvarovaných obalech (oválné, hranaté, kulaté apod.), dodané zařízení nesmí obsahovat žádný zdroj ionizujícího záření;
 • detekční zařízení musí splňovat požadavky certifikace ECAC (European Civil Aviation Conference) LEDS Standard 3 typu A, i ECAC LEDS Standard 3 typu B, současně musí být toto zařízení plně uzpůsobeno pro provádění vlastních kontrol a to plně v souladu s těmito standardy;
 • dodané zařízení musí být osazeno jednotlivými detekčním algoritmy, vždy po každý požadovaný typ detekce (dle předchozího bodu), plně v souladu s aktuálním CEP (Common Evaluation Process) listem, zveřejněným na stránkách ECAC;
 • inspekční část zařízení musí umožňovat provádění požadované detekce tekutin o objemu 100 ml – 2000 ml (vždy objem jednoho balení tekutiny); toto ustanovení platí pro LEDS Standart 3 typu B;
 • zadavatel požaduje, aby dodané technické zařízení umělo provádět detekci tekutin:
  • obsažených v kovových obalech
  • obsažených v průhledných i neprůhledných plastových obalech
  • obsažených v průhledných i neprůhledných skleněných obalech
  • obsažených v obalech z nápojových kartonů
  • obsažených ve skleněných i plastových obalech opatřených etiketami, avšak bez nutnosti odstraňovat etiketu
 • zadavatel současně požaduje, aby v dodaném technickém zařízení bylo možné provádět detekci tekutin uložených ve speciálním bezpečnostním balení tzv. STEB (Security tamper evident bag) za podmínky neporušenosti tohoto balení;
 • detekční zařízení musí být vybaveno displejem pro zobrazení výsledku prováděné detekce, zadavatel požaduje, aby byly indikovány/zobrazeny alespoň následující stavy:
  • informace o detekci alarmu (indikovány červeně)
  • informace o výsledku detekce bez alarmu (indikovány zeleně)
  • informace o jiných provozních stavech (odlišná indikace než červená a zelená)
 • informace o alarmovém stavu musí být bezpečnostním pracovníkům rovněž indikována zvukovým signálem (vždy současně s vizuální identifikací);
 • zadavatel požaduje, aby provádění vlastní detekční analýzy tekutiny bylo prováděno automaticky (bez nutnosti spuštění operátorem), ihned po vložení kontrolované tekutiny do inspekční části zařízení;
 • doba pro provedení vlastní detekce tekutiny, po jejím vložení do zařízení, nesmí být delší než 6 sekund;
 • zařízení musí být vybaveno modulem, softwarem a dalšími nezbytnými prvky (jsou-li nezbytné) pro zajištění dálkové správy zařízení;
 • software zařízení musí ukládat výsledky všech měření/analýz do vlastní interní paměti včetně informací o jednotlivých provedených analýzách (jejich počet, výsledek analýzy apod.), uvedené informace musí být rovněž možné zobrazit na displeji přístroje (dle přístupových oprávnění);
 • zadavatel požaduje, aby software zařízení uměl poskytovat a zasílat statistická data o provedených analýzách a jejich výsledcích, prostřednictvím komunikačních rozhraní definovaných v tomto dokumentu;
 • přístup do jednotlivých uživatelských úrovní zařízení musí být chráněn nastavitelnými přístupovými hesly, zadavatel požaduje nejméně následující uživatelské úrovně – uživatel a supervisor;
 • zařízení musí umět provádět interní testování nebo kalibraci systému plně automaticky bez zásahu operátora; součástí dodávky musí být testovací předměty (jsou-li nezbytné) pro ověření, zda je zařízení funkční a schopné provádět stanovenou detekci, toto ověření bude prováděno v souladu s provozními postupy výrobce CONOPS;
 • zadavatel požaduje, aby dodané zařízení bylo alespoň vybaveno komunikačním rozhraním RS 232 a ethernetovým portem;
 • součástí dodávky musí být minimálně 100 ks stanovených odměrek, pro provádění detekce vzorků tekutin (plně v souladu pro LEDS Standard 3, typ A, současně za dodržení podmínek a postupů stanovených legislativou v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy;
 • pracovní teplota zařízení musí být alespoň v rozsahu -10 až +55 ºC.
   

Legislativa:
Detekční zařízení musí splňovat požadavky aktuálně účinné a platné legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (zejména Nařízení EU č. 300/2008; Rozhodnutí Komise C 2015(8005), ustanovení NBP a ustanovení stanovená základními opatření zaslanými UCL.
Zdůvodnění:
Technické zařízení, používané pro odhalování tekutých výbušnin, splňující požadovaný detekční standard (dle ECAC).
V současnosti používá provozovatel letiště pro detekci kapalných výbušnin rentgenová zařízení, splňující ECAC LEDS standard 3, typ C. V případech, kdy je na uvedeném zařízení detekován alarm, musí být použito zařízení umožňující provést následnou detekci a splňující stejný bezpečnostní standard.
Pro provádění následných detekčních kontrol, umožňujících odhalit tekuté výbušniny však provozovatel letiště disponuje pouze detekčním zařízením LEDS standardu 2 a není tak schopen provádět stanovené detekční kontroly v souladu s požadavky evropské legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.
Pořízením uvedeného technického zařízení, splňujícího standard 3, zajistí provozovatel letiště provádění stanovených detekčních kontrol tekutých výbušnin v souladu s požadavky legislativy, a současně tím zajistí i zvýšení úrovně bezpečnosti cestujících.
Předpokládaná cena: 1 000 000,- Kč bez DPH
Dodavatelem zařízení se stala společnost Servis Musil, s.r.o.
Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.
Zařízení bylo dodáno.
 

  

 

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data