Zařízení pro provádění stopové detekce výbušnin (ETD)

Popis vybavení: 1 ks zařízení pro provádění stopové detekce výbušnin/zařízení ETD
Předpokládané umístění: Cargo terminál
Technická specifikace zařízení:
Přenosné technické zařízení se zabudovaným sklopným monitorem, umožňující provádět detekční kontroly leteckých zásilek a cestujících formou stěrů.
Zařízení musí ukládat provedené detekční operace, přístup do menu zařízení musí být chráněn heslem a současně tento přístup musí být rozdělen do několika úrovní (operátor, supervizor, servis, apod.). Dodané zařízení musí pracovat v elektrické síti o napětí 230V.
Detekční parametry zařízení musí dále splňovat alespoň následující detekční a softwarové parametry:

 • hmotnost zařízení nesmí být vyšší než 13,5 kg;
 • dodané detekční zařízení včetně software musí být certifikováno ECAC pro kontrolu cestujících i leteckých zásilek (carga);
 • zařízení musí být vybaveno modulem a softwarem pro dálkovou správu zařízení prostřednictvím mobilního zařízení (tablet, mobilní telefon);
 • software zařízení musí umožňovat integraci více detekčních zařízení, nastavování jejich detekčních parametrů, monitorování stavu přístrojů, poskytování informací o údržbě a kalibraci jednotlivých zařízení, včetně informací o prováděných detekcích, a to s využitím ethernetové sítě a protokolu TCP/IP;
 • software zařízení musí dále umožňovat vytváření výpisů o provedených detekčních analýzách, detekovaných hrozbách, chybových a varovných hlášeních, tyto výpisy musí být ve formátu csv a musí být zasílány na uživatelem definované adresy;
 • přístup do jednotlivých úrovní zařízení musí být chráněn volitelnými přístupovými hesly, software zařízení musí být rovněž chráněn proti možným kyber útokům;
 • zařízení nesmí obsahovat žádný zdroj ionizujícího záření;
 • čas určený pro plnou aktivaci (náběh a stabilizaci systému) při prvním zapnutí nesmí přesáhnout 35 minut, čas určený na analýzu/vyhodnocení provedeného stěru nesmí být delší než 9 sekund;
 • zařízení musí být odolné proti vlhkosti a prachu, konstrukčním uspořádáním zařízení musí být zajištěno, že v klidovém režimu (zapnuté zařízení, ale neprobíhá měření) není do zařízení nasáván prach nebo jiné nečistoty poškozující toto zařízení a zvyšující počet falešných alarmů; stupeň krytí minimálně IP 20
 • zařízení musí umět provádět interní kalibraci systému plně automaticky;
 • zařízení musí být vybaveno baterií, zajišťující napájení v případě výpadku napájení nebo v případech, kdy je zařízení používáno mimo napájecí síť, výdrž baterie musí být minimálně 50 minut;
 • detekční materiál určený pro provádění stěrů musí být opakovatelně použitelný, součástí dodávky musí být minimálně 400ks detekčních proužků;
 • výsledek analýzy musí být zobrazen na dotykovém monitoru, v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany civilního letectví, včetně barevné identifikace detekce (červená=alarm, zelená=stav bez alarmu);
 • software zařízení musí umět zobrazit výsledky měření v několika módech, uživatelský/standardní, detailní kdy jsou viditelné detailní výsledky detekce i v grafickém zobrazení (plasmagram);
 • zařízení musí ukládat výsledky všech měření/stěrů a prováděných operací (verifikace, kalibrace) do vlastní interní paměti;
 • zařízení musí být vybaveno interní tiskárnou a umožňovat tisk jednotlivých výsledků měření, včetně informacích o provádění verifikace a kalibrace;
 • zařízení musí umožňovat vytváření vlastních knihoven nebezpečných látek nebo substancí;
 • pracovní teplota zařízení musí být alespoň v rozsahu -10 až +55 ºC;
 • dodané zařízení musí být vybaveno alespoň dva USB porty;
 • součástí dodávky zařízení musí být samostatná pojízdná konzola, určená pro provoz zařízení (běžné denní používání), konzola musí chránit zařízení proti pádu a poškození a nesmí zásadně omezovat operátory v provádění detekční činnosti;

Zařízení musí být kompatibilní se zařízeními, která jsou v současnosti používána provozovatelem letiště - Itemiser, a to z důvodu značné úspory finančních prostředků, ušetřených za pořízení kalibračních předmětů, specifických náhradních dílů, výcvik pracovníků a SW nákladů na úpravu/vytvoření sítě.

Popis použití:
Zařízení pro stopovou detekci prvků výbušnin (ETD) bude používáno pro provádění detekční kontroly leteckých zásilek a detekční kontrolu cestujících. Použití tohoto zařízení výrazně zvýší rychlost, komfort odbavení a bezpečnostní úroveň letiště.

Legislativa:
Detekční zařízení musí splňovat požadavky aktuálně účinné legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (zejména nařízení EU č. 300/2008; rozhodnutí Komise (K) č. 8005; základní opatření zaslaná UCL, NBP, Doc. 30).

Zdůvodnění:
Zařízení je nezbytné pro provádění detekční kontroly cestujících včetně kabinových i zapsaných zavazadel, leteckých zásilek a předmětů vnášených osobami jinými než cestující. V souladu s legislativními požadavky představuje navržené zařízení nezbytnou součást pracoviště pro provádění uvedených detekčních kontrol. Nezanedbatelným přínosem navrženého zařízení je i zvýšení bezpečnostní úrovně cestujících, jejich zavazadel a zvýšení úrovně bezpečnosti přepravy leteckých zásilek.

Dodavatelem zařízení se stala společnost HSF spol. s r.o.

Letiště Ostrava, a.s. uzavřelo kupní smlouvu na dodávku zařízení na základě výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2017“ vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury.

Zařízení bylo dodáno.

 

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov 401

Facebook

Informace pro cestující
+420 597 471 136

Reklamace a ztracená zavazadla
+420 597 471 135

Rezervace letenek
+420 597 471 180

Copyright © 2015 Letiště Ostrava, a.s.
Programovali: SE-MO Data